четвъртък, 28 октомври 2010 г.

осъ­де­ни да бъ­дат сво­бод­ни

Сво­бо­да­та е не­си­гур­на пре­доп­ре­де­ле­ност. Пре­доп­ре­де­ле­но ни е да бъ­дем сво­бод­ни, но ни е да­де­но и пра­во­то на из­бор, ко­е­то пра­ви та­зи пре­доп­ре­де­ле­ност не­си­гур­на. Сво­бо­да­та е кол­ко­то же­ла­ние, тол­ко­ва и во­ля, твор­чес­ки акт и из­тън­че­но тво­ре­ние. Тя из­ра­зя­ва чо­веш­ка­та неп­ри­ми­ри­мост, тя от­ли­ча­ва чо­ве­ка.Каква е разликата между свободата като възможност за действие и свободата като липса на ограничение?
Хо­ра­та са осъ­де­ни да бъ­дат сво­бод­ни, сво­бо­да­та е пред­да­де­ност. Тя не мо­же да се из­бег­не, за­що­то е всич­ко. Не сво­бо­да­та е за чо­ве­ка, а чо­век об­с­луж­ва сво­бо­да­та. Тя е без­раз­лич­на пред из­бо­ра меж­ду доб­ро и зло.Свободата преди всичко вътрешно понятие ,ли е?

Зна­ни­я­та,ли ни пра­вят сво­бод­ни?
Или сво­бо­да­та е ес­тес­т­ве­но пра­во на чо­ве­ка и тя ка­то за­кон оп­ре­де­ля вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та на хо­ра­та по вся­ко вре­ме и при всич­ки об­с­то­я­тел­с­т­ва. Сво­бо­да­та е цен­нос­т­ния сми­съл на на­ши­те дейс­т­вия, чи­я­то гра­ни­ца е дру­ги­ят чо­век. Сво­бо­ден съм, сле­до­ва­тел­но тър­ся и пра­вя доб­ро.

Но мо­же ли ,да се ока­же и опас­ност, да на­ка­ра чо­ве­ка да се чув­с­т­ва без­си­лен и уп­ла­шен, ко­га­то не знае как да ръ­ко­во­ди пос­тъп­ки­те си и да осъз­нае сво­я­та ин­ди­ви­ду­ал­ност?

четвъртък, 7 октомври 2010 г.

понеделник, 20 септември 2010 г.

РаздялатаЕдин от най-трудните момента в живота ни е да се разделим с човек, когото сме обичали.

Дали по ваше желание или заради липсата на чувства у партньора ви, раздялата никога не е лесна.

Първо може би тази любов в действителност не е била точно такава, каквато сме си мислели, че е тя. Често си създаваме илюзии, на които сами започваме да си вярваме.

Човекът, когото сме обичали, може и да не е този, когото познаваме.


Това, което смятаме за голяма любов, може би е просто навик, превърнал се в наша втора природа.

Когато отношенията ни приключват, ни липсва не толкова бившия ни партньор, колкото самите ние – такива, каквито сме били по време на тези отношения.
Миналите ни отношения могат да ни влияят в продължение на години. За да се освободим от тяхната власт, трябва да се научим да се разделяме не само с чувствата си по отношение на партньора, но и със своето отношение към самите себе си, което е резултат от общуването с бившият.

Анализирайте грешките си, пропуските на другия, слабите и силните ви страни във връзката или с други думи:

Повтаряйте си „Времето лекува!”, защото наистина е така,може би!

Бягство

Въпреки честото твърдение ,че за един брачен провал са допринесли и двамата ,има провали ,които са причинени главно от единия.
Тръгвам от позицията на "невинния".Един или една ,чието достойнсто се бунтува срещу безотговорноста на другия.Един или една ,въвлечени в съжителство по правила ,които не признават .Един или една ,унизени от наглата липса на признателност.
Вяра в съпружеската любов,приятелсво,общуване,сътрудничиство.Поставяйки разумни и възможни изисквания към себе си и другия...Мъдрост ,не отстъпление и компромиси.
Бяга от брака ,този който наивно вярва ,че като остави зад гърба си бедите ,ще възтанови всичко от преди брака.
Тези ,които бягат ,искат твърде малко,плащат за това твърде много.

Но пък всяко оцеляване ,произвежда нови структури в психическия свят на оцелелият.Прераждайки душата си той се превръща в нещо ново.